Vergi Uygulamaları

Yürürlükteki vergi mevzuatına göre;

  1. Ücretli çalışanların kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait yaşam teminatı içeren hayat sigortası primleri ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir.
  2. Yıllık beyanname verenlerin kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait yaşam teminatı içeren hayat sigortası primleri gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir.

Kaynak: 6327 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi.

Örnek Uygulama

Yıllık beyan edilen gelir 20.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15) 3.000 TL
Yıllık limit Yıllık brüt asgari ücret
Yıllık gelir vergisi matrahı 20.000 – 3.000 = 17.000 TL*
Vergi oranı (%25 ise) ödenecek gelir vergisi 17.000 x %25 = 4.250 TL
Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 20.000 x %25 = 5.000 TL
Vergi kazancı 5.000 – 4.250 = 750 TL

* Gelir vergisi matrahı düşeceğinden ödenecek gelir vergisi de azalacaktır.